Current Location: English» Organization» College Committee»

Teaching Committee

Chairman: Demin Zhou

Vice Chairman: Min Ye

Commission (Sort by name):  Luwen Shi (Xiaoyan Nie), Tao Liu, Yiguang Wang,  Hongmei Zhang, Yingtao Zhang, Guoying Zhao, Yong Jiang, Yanxing Jia, Suwei Dong

Secretary: Guoying Zhao